Bieg Przedni

Dodano: 24.6.2018

Bieg Przedni


W tym roku, pierwszy raz w długiej historii Spotkań z Filmem Górskim, odbędą się zawody biegowe - Bieg Przedni. 
Jak na nazwę przystało wszystko będzie wyśmienite, kapitalne i nadzwyczajne. Ale po kolei. Trasa - widokowa, o niezbyt dużym stopniu trudności, z Zakopanego do Kościeliska. Startujemy z miasteczka festiwalowego zlokalizowanego na terenie Równi Krupowej i pędzimy w stronę Kościeliska. 
Nazwa - nieprzypadkowa, bowiem zmierzającym w stronę mety towarzyszyć będzie panorama Tatr Zachodnich z Kominiarskim Wierchem na czele. Ten charakterystyczny szczyt, niedostępny dla turystów od końca 1988, jest miejscem gniazdowania jednego z najbardziej majestatycznych ptaków - orła przedniego właśnie. Piękny symbol Tatr, siły i wolności jest też inspiracją dla naszej imprezy. Edukacja - zależy nam, aby impreza sportowa służyła czemuś więcej niż tylko rywalizacji. Chcemy pokazać Tatry z perspektywy mniej oczywistej, zwrócić uwagę na ich piękno, zwrócić się w stronę świadomej turystyki przywołując historię orła przedniego...

Partnerem biegu jest Attiq.

Link do zapisów

https://www.bgtimesport.pl/zawody/zgloszenie/id/323/bieg_id/379REGULAMIN BIEGU PRZEDNIEGO

1. Informacje podstawowe

W dniu 01 września 2018 r. odbędzie się indywidualny bieg górski dla osób pełnoletnich, rozgrywany na wyznaczonej trasie na dystansie zbliżonym do ok. 15 km i z łącznym przewyższeniem ok. 560 m. Trasa zawodów prowadzi leśnymi ścieżkami oraz po asfalcie. Impreza rozgrywana jest w ramach międzynarodowego festiwalu Spotkania z Filmem Górskim.
W przypadku niekorzystnych prognoz meteorologicznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy lub przeniesienia pory startu Biegu Przedniego oraz w przypadku bardzo złych prognoz, zmiany terminu zawodów.


2. Cel zawodów

Popularyzacja imprezy - Spotkania z Filmem Górskim oraz promocja Zakopanego, Kościeliska, Tatr i Podhala. Popularyzacja biegania oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Wyłonienie najlepszych zawodników w Biegu Przednim.


3. Nazwa imprezy

Bieg Przedni


4. Organizator

Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim, ul. Makuszyńskiego 15 b, 34-500 Zakopane, NIP 736 163 51 08, Regon 120222905, KRS 0000251320


5. Partnerzy

Attiq
Fundacja Narodowe Centrum Górskie


6. Kontakt

e-mail: magda.ziaja@spotkania.zakopane.pl

Magda Ziaja tel. kom. +48 791 686 987

Oficjalna strona internetowa: www.spotkania.zakopane.pl

Wpłat należy dokonywać na konto: Fundacji Narodowe Centrum Górskie

Zawoja 833, 34-222 Zawoja

W tytule przelewu: imię i nazwisko, Bieg Przedni 2018

Numer konta zostanie podany w emailu potwierdzającym zgłoszenie na zawody.


7. Termin i program imprezy 01.09.2018

SOBOTA 01.09.2018

godz. 07.00-9.30 rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych i numerów (Górna Rówień Krupowa/Zakopane)
godz. 10:00 start, Górna Rówień Krupowa/Zakopane

godz. 12.30 limit na mecie, Biatlon Kościelisko

godz. 14.00 uroczystość wręczenia nagród, Górna Rówień Krupowa/Zakopane


8. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Biegu Przedniego może zostać osoba (zgodnie z pkt. 1. regulaminu), która wypełni „zgłoszenie” zamieszczone pod linkiem http://www.spotkania.zakopane.pl/bieg-przedni/289/bieg-przedni

O terminie przyjęcia zgłoszenia decyduje kolejność jego dokonania oraz realizacja opłaty startowej zgodnie z informacjami otrzymanymi w mailu potwierdzającym przyjęcie przez Organizatora zgłoszenie. Link zostanie opublikowany także na stronie Organizatora http://www.spotkania.zakopane.pl/bieg-przedni/289/bieg-przedni.
Wypełniając „zgłoszenie” uczestnik akceptuje warunki Organizatora. Dodatkowo podczas odbioru pakietu startowego uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o akceptacji regulaminu, zrzeczeniu się roszczeń cywilnych i prawnych wobec Organizatora.

2. Organizatorzy (czyli wszystkie osoby biorące udział w organizacji Biegu Przedniego) nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez siebie wyrządzone, w tym w wyniku nabytych kontuzji na trasie zawodów. Przez akceptację oświadczenia podpisanego podczas odbioru pakietu startowego uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotu wpisowego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
3. Większość trasy zawodów prowadzi leśnymi ścieżkami, gdzie udzielenie pomocy specjalistycznych służb ratowniczych może wiązać się z długim oczekiwaniem. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi.

4. Uczestnik wyraża zgodę na realizację zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z jego udziałem, a także na wykorzystanie oficjalnych wyników (zawierających dane osobowe) przez prasę, radio i telewizję.

5. Swoim zgłoszeniem i akceptacją warunków uczestnictwa zawodnik zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów Bieg Przedni i innych imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Uczestnik dysponuje prawem wglądu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.
7. Uczestnik dokona opłaty startowej zgodnej z przewidzianym w regulaminie terminem (preferowane opłaty poprzez banki internetowe). Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
8. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność podpisując oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach.

9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW na terenie Polski. Uczestnik zobligowany jest do zapewnienia sobie aktualnego ubezpieczenia NNW na terenie Polski.


9. W ramach opłaty startowej za Bieg Przedni Organizator zapewnia

 • opaskę sportową marki Attiq

 • pełne oznakowanie trasy biegu

 • pamiątkowy medal

 • numer startowy

 • zabezpieczenie medyczne imprezy

 • nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w kategorii Open

 • elektroniczny pomiar czasu

 • dostęp do bufetu z napojami i jedzeniem w okolicach połowy trasy

 • posiłek regeneracyjny na terenie miasteczka festiwalowego

 • worek na depozyt (depozyt pozostawiony w miejscu start/meta)

 • powrót busem z mety w Kościelisku do Zakopanego10. Opłata za pakiet startowy Biegu Przedniego


Opłaty startowej należy dokonywać w terminie wskazanym w emailu otrzymanym przez Uczestnika po zgłoszeniu na bieg. W przeciwnym razie Uczestnik zostanie usunięty z listy startowej.
Wysokość opłat:

Bieg Przedni


do 15.07.2018 - 80 PLN

do 31.08.2018 - 90 PLN

W dniu zawodów 100 PLN


11. Zasady rozgrywania zawodów

1. Zawody Bieg Przedni rozegrane zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem. Prawo startu w zawodach mają osoby indywidualne. Liczba zawodników startujących w Biegu Przednim ograniczona jest do 350 osób.

3. Organizator zastrzega sobie do dyspozycji 20 miejsc w Biegu Przednim.

4. O kolejności zgłoszeń decyduje dzień wpłynięcia opłaty startowej na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
5. Brak numeru startowego będzie skutkował karą czasową.

6. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
7. Limit czasowy w ramach Biegu Przedniego - godz. 13:30 limit na mecie w Biatlon Kościelisko

12. Bezpieczeństwo

1. Trasa biegu prowadzi ścieżkami leśnymi oraz częściowo drogami asfaltowymi. Na trasie Biegu Przedniego obowiązuje ruch prawostronny.

2. Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do przemieszczania się po oznaczonej przez organizatora trasie.
3. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z ratownikiem medycznym ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

4. Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu nie będą brani pod uwagę w klasyfikacjach końcowych. Zawodnikom przemieszczającym się po trasach imprezy poza wyznaczonymi limitami Organizator nie gwarantuje obsługi technicznej i zabezpieczenia medycznego.


13. Klasyfikacja

Zwycięzcami w biegu zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę Biegu Przedniego.


14. Kategorie wiekowe na Biegu Przednim

M-18 (18-34 lat) 2000-1984

M-35 (35-49 lat) 1983-1969

M-50 (powyżej 50 lat) 1968 i starsi

K-18 (18-40 lat) 2000 – 1978

K-40 (40 lat i starsze) 1977 i starsze


15. Nagrody

Bieg Przedni

Organizator przewidział nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników w kategorii open damskiej i męskiej.
W poszczególnych kategoriach wiekowych 3 najlepszych zawodników otrzyma pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.


16. Kary

1. Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może nałożyć na Uczestnika następujące kary:
Upomnienie
Kara czasowa

Dyskwalifikacja
2. Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:

brak szacunku wobec środowiska naturalnego (hałasowanie, śmiecenie na trasie itp.)

nieprzestrzeganie zasad fair play

pominięcie punktu kontrolnego

3. W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.


17. Wycofanie się zawodnika w trakcie biegu

1. Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Biegu Przedniego, niezależnie od przyczyny rezygnacji zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.
2. W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania biegu, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu kom. Organizatora, tel. +48 696 491 380.

3. W przypadku gdy skutkiem nie poinformowania Organizatora o wycofaniu się z wyścigu zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji pokrywa poszukiwany zawodnik.


18. Obowiązkowe wyposażenie zawodnika Biegu Przedniego

naładowany telefon komórkowy

folia NRC o wymiarach 140 x 200 cm

dowód tożsamości

gotówka w wysokości 20 zł

numer startowy (przypięty z przodu, na piersi lub w pasie, zawsze widoczny!) - dostarczony przez Organizatora
19. Ruch drogowy

Bieg Przedni odbywać się będzie przy częściowo otwartym ruchu drogowym. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.


20. Informacje dodatkowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów

kolizje i wypadki na trasie

brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie

na trasie każdego biegu występują strome niebezpieczne podbiegi i zbiegi

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych, uznawanych za działanie "siły wyższej".

3. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie tras biegów i szczególną troskę o środowisko naturalne.

4. Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia startu Biegu Przedniego na kolejny dzień w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygania kwestii spornych, wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu oraz zmian trasy. 


Pliki do pobrania

Dołącz do nas